tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

08 Maj 2023

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ZATRUDNI OPIEKUNA/OPIEKUNKĘ W ŻŁOBKU „ŻACZEK”

Zakres obowiązków

 • Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku dzieci,
 • czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku.

 

Nasze wymagania

 • Wymagania kwalifikacyjne:
 • O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:
 • posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:
 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
 • pedagoga społeczno-wychowawczego,
 • pedagoga wczesnej edukacji,
 • terapeuty pedagogicznego.
 • lub
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w żłobkach i przedszkolach,
 • edukacja prorozwojowa,
 • pedagogika małego dziecka,
 • psychologia dziecięca,
 • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • psychologia wychowawcza.
 • lub
 • odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub średnie lub średnie branżowe oraz:
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
 • Wymagania dodatkowe:
 • cierpliwość, zaangażowanie i przyjazny stosunek do dzieci;
 • sumienność i staranność;
 • kreatywność;
 • motywacja do pracy;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w żłobku lub przedszkolu;
 • mile widziane posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych.

 

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość realizacji własnych pomysłów;
 • praca zmianowa: w godzinach 6.20 - 17.00;
 • możliwość korzystania z ZFŚS

 

O nas

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jest Uczelnią publiczną, działającą od 1998 roku, kształcącą studentów na kierunkach:

filologia

pedagogika

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

wychowanie fizyczne

dietetyka

fizjoterapia

pielęgniarstwo.

Uczelnia posiada duży kampus, w którym mieści się między innymi Dom Studenta, Hala Sportowa, Kryty Basen, Biblioteka Naukowa.

 

W strukturze Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych znajduje się również  żłobek "Żaczek"

z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Zamoyskiego 7.

 

CV należy kierować w terminie do 31.05.2023r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:

      Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

 

                                                  Logotyp KANS -kolor

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów.
Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Powrót wstecz